CZ EN DE NEW

Variabilita srdeční frekvence

Stavba srdce umožňuje změny srdečního výdeje v závislosti na momentálních potřebách těla a především CNS za účelem udržení homeostázy. Tyto změny v tepové frekvenci odpovídají změnám tonu parasympatiku a sympatiku a jsou reakcí na stres nebo zátěž. Dokonce i při absenci vnějších vlivů nemají srdeční údery charakter chronografické přesnosti a pro tento jev se ujal název variabilita srdeční frekvence (Heart Rate Variability – HRV) (Malik & Camm, 1995, Stejskal & Salinger, 1996; Salinger et al., 1998; Task Force, 1996).

Velikost HRV ukazuje míru, s jakou jsou srdce a kardiovaskulární systém schopny reagovat na změny vnitřního prostředí organismu.

K měření variability srdeční frekvence lze použít řady metod a technik, jež mají různou výpovědní a interpretační hodnotu. Protože variabilita délky R-R intervalů reflektuje změny činnosti autonomního nervového systému z kvalitativního i kvantitativního hlediska, užívá se její zjišťování ke sledování tonu parasympatiku a sympatiku popřípadě jeho změn. Z dostupných metod analýzy HRV se používají metody jednoduché (Valsalvův manévr), metoda časové domény („time-domain“) a frekvenční domény („frequency-domain“). S rozvojem nových matematických postupů, výpočetní techniky a chápání této problematiky jsou vypracovávány i další metody hodnocení HRV (Javorka, 2008).

Metody hodnocení HRV

Při analýze HRV můžeme použít dva způsoby matematických postupů. Jednak metody časové domény (dále se dělící na metody statistické a geometrické) a metody frekvenční domény, která zahrnuje metody parametrické a neparametrické.

Metoda časové domény

Jedná se o metodu, která je založena na monitorování a porovnávání délky R-R intervalů EKG záznamu v určitém časovém úseku. Sledujeme rozdílnost délky R-R intervalů v celé délce monitorovaného časového úseku. Zjišťované proměnné jsou jednak modifikace standardní odchylky délky srdečních intervalů v průběhu celkového záznamu EKG signálu, nebo proměnné vycházející z diferencí mezi následujícími R-R intervaly, což jsou rMSSD (druhá odmocnina průměru druhých mocnin rozdílů mezi po sobě jdoucími R-R intervaly), pNN50 (poměry mezi rozdíly následných intervalů při diferenci větší jak 50 milisekund) a pNN 6,25 % (pNN při diferenci větší než 6,25 % průměrné srdeční periody). Jmenované proměnné odrážejí krátkodobé změny v srdeční frekvenci, nezávisí na dlouhodobých trendech, a tak vypovídají o změnách v parasympatickém systému (Javorka, 2008; Task Force, 1996).

Metoda frekvenční domény

Metody frekvenční analýzy variability srdeční frekvence reprezentují postup kvantifikující aktivitu ANS, tedy sympatiku i parasympatiku. Pro výpočet polohy a síly spekter se užívají dvě metody, které obvykle dávají téměř shodné výsledky. Jsou to rychlá Fourierova transformace – FFT (Fast Fourier Transformation) a autoregresivní metoda (Javorka, 2008; Task Force, 1996).

Systém mySASY využívá frekvenční analýzu s využitím Fourierovy transformace. 

Tato metoda bývá nejčastěji označována jako Spektrální analýza variability srdeční frekvence (Spectral Analysis of Heart Rate Variability - SA HRV).

 
© 2023 mySASY